Emisyon Ölçüm ve Analizleri


 

 

» Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O, SO2, NOx, NO, NO2)

» Bacada Metan Gazı (CH4) Ölçümü

» Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü 

» Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini 

» Bacada İslilik Analizi

» Bacada Hız Tayini 

» Gaz Sıcaklığı Tayini 

» Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi 

» Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi

» Kütlesel Debi Hesaplanması

 

PARAMETRE 

METOT 

STANDART ADI 

Karbonmonoksit (CO) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Karbondioksit (CO2) 

Infrared Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Oksijen (O2) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Azot oksitler (NOx) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM-022:1998 

Kükürt dioksit (SO2)                         

Elektrokimyasal Hücre Metodu   

TS ISO 7935:1999 

Metan (CXHy) 

Infrared Metodu 

EPA Method 25B:2000 

islilik 

Bacarach Skalası 

TS 9503:1991 

Partikül Madde 

İzokinetik Numune Alma 

TS ISO 9096:2004
TS ISO 13284-1:2003 

Baca Gazında Nem Tayini 

Gravimetrik Metot 

EPA METOT 4 

Baca Gazında Hız ve Debi Tayini   

Pitot Tüp Metodu 

TS ISO 10780:1999 

Baca Gazında Sıcaklık Tayini 

Termocouple 

İİM-00 

Uçucu Organik Bileşik ve 
Buharlardan Numune Alma 

Aktif Karbon Metodu                 

TS EN 13649:2003